Единствено Естествен Електромагнетизъм

Проектиране за строителство

Новият дом е нещо наистина прекрасно. А новият дом е и ново място, често и ново начало. Знаем ли всичко обаче, което би направило това начало … безупречно? Защото едва ли искаме да започваме строителството на новата част от живота си с големи компромиси. А избирането дори само на мястото, на което създаваме нов дом е нелека задача. Но кои фактори съблюдаваме, когато избираме? Запитайте се това: запознати ли сте с големия набор от характеристики, които притежава всяко едно място по широката земя? А кои от тях са от жизненоважно и кои от второстепенно значение за вас? На тези два въпроса може би ще можете да си отговорите, след като научите повече за някои от малко известните свойства на терените за строителство. А те са малко известни, защото са … невидими. Просто е. 

 

Нека повторим: неизвестни са, защото са невидими. Тъй като тук наблягаме основно на значението на околната среда от гледна точка на здраве, няма да се спирам на останалите характеристики на всеки един имот, а само на тези, пряко свързани с фундаментите на здравето ни и то в областта на задвижваща животворна сила на всичко във вселената – електромагнетизма. Това са както естествените дадености на мястото:

  • Водата
  • Светлината
  • Подземните гео-магнитни излъчвания, които биват голяма “гама”, но практически всички от тях имат негативен ефект върху здравето.
 

Така и:

Технологично създадените обкръжаващи “нарушители”, проникващи на територията на имота, в лицето най-често на:

1.

Високочестотна микровълнова радиация от близко или не близко разположени антени. Например, в България съществуват прекрасни села, с множество геоложки, климатични и социални дадености, но поради “стратегическото” им разположение от радио-релефна гледна точка, тяхното разположение се оказва транзитна точка за сигнали на мощни насочени или омни (всепокриващи) антени, които в някои случаи може да са на повече от 10 км от даденото село и дори да не могат да бъдат разпознати визуално. В някои случаи пък дори съседски метален покрив може да има принос за многократното усилване на радио и микровълновата радиация към даденото място, избрано за строеж, ако се случи така, че ъгълът между него и сигнал от отдалечена антена е такъв, че силен отразен сигнал се връща в посока на избраното място.

2.

Средно и нискочестотни електростатично и магнитно поле от електропреносната мрежа или от съседи. Много хора са чували, че “не е добре” да се пребивава в близост до високоволтов електропровод. Но какво е безопасното разстояние от него? Дали това, което пише в източниците, които излизат при търсене е всъщност цялата истина? А кои елементи от електропреносната мрежа всъщност се считат за “високоволтови”? Дали само най-големите? За съжаление, отговорът и на двата въпроса е “Не”. Имали сме редица случаи, в които в стаи, разположени на повече от 7-8 метра от нисковолтовата улична електропреносна мрежа, сме измервали нива на променливите магнитни и електростатични полета напълно недопустими от здравословна гледна точка, бидейки в червената зона и на статистическите данни и на определените биологични здравословни стандарти.

Всяка от последно изброените две групи технологични “дадености” на избрания терен, до определени нива на съответните ЕМП, може да бъде заобиколен и отработен по елегантен начин, ако:

  1. Се знае предварително за присъствието, характера, посоката и силата на съответните полета.
  2. Се вземат нужните мерки още преди избора на строителното петно в избрания терен и преди избора на геометрията и материалите на планираната постройка. Т.е. на етап започване на проекта.

Ето по тези две точки можем да сме ви полезни ние, за да не се изготви просто един красив и функционален откъм удобство на ползване проект, който обаче би допуснал тези безкомпромисни стресори за нашето здраве в най-съкровените за вас помещения от него. А след това идва и същинската част от нашата работа – изготвянето на вашия проект за електрозахранване на сградата по безопасен за използващите я начин, както и съобразено с това разположение и на помещенията (както едно спрямо друго, така и спрямо външните фактори, които достигат до мястото) и на бъдещите електроуреди в тях.

Тази тема има огромно значение, тъй като практиката ни показва, че най-силните полета от двата основни типа, изложени по-горе се създават, в 95% от случаите от самите обитатели на дома или пък са вече създадени или просто заложени при построяването на сградата, отново на принципа “правим всичко, единствено според функционална и финансова ефективност” – в случая това важи с пълна сила за 101% от построените сгради, проектирани от конвенционално-образовани електро-проектанти и изпълнителите на проектите им – електротехниците.  Последните дори често влагат “свои практични решения” относно заземяване, разпределителни възли и трасета за различните типове проводници при изпълнение на окабеляването, които са истински кошмар в насока резултатна сила на създаваните по този начин техногенни полета.

Иначе казано, ако обобщим, един проект за сграда част “електро”, във всички досега разгледани от нас случаи, е напълно непригоден за задоволяване на международните биологични стандарти за електромагнитно чиста среда, както и почти винаги лишен от функционална гъвкавост, която да позволи управлението на отделните кръгове от инсталациите в посока елиминиране на създаваните от тях полета с голям диаметър в избрани от обитателите време и място. Няма как в тази част от изложението си да не засегнем и темата за т. нар. офгрид (off-grid) имения, разчитащи само на възобновяеми енергоизточници. Битува схващането, дори увереността, че този тип енергозахранване е по-здравословен вариант от “системното”, т.е. идващото от енергоцентралите. За съжаление обаче, това далеч не е така, освен ако не цялата електрическа система на сградата не е изпълнена единствено с използването на постоянен ток на ниско напражение (12, 24 или 48V DC) и то само с фотоволтаични модули, в отсъствието на ветро или друг тип механични генератори на електроенергия. Ако това не е така, или пък в системата бъде намесен и инвертор за създаване на променлив ток на 220 V AC (което е стандарт от оборудването на тези системи), то картинката се превръща автоматично от бяла на черна, като в този случай резултатът е наистина печален дори в сравнение с варианта на използването на променлив ток от електроразпределителната мрежа. Това е така, поради феномена “мръсно електричество” (Dirty Electricity), чийто най-голям генератор е всеки соларен инвертор. Повече за това тук.

И за да завършим тази група от услуги по максимално позитивен начин, ще се върнем на споменатата по-горе тема за Светлината. Светлината е всъщност една от най-съществените части от електромагнитния спектър, но е и една от най-пренебрегваните негови компоненти и то дори от повечето колеги, извършващи обследвания на сгради за нездравословни фактори. Някак хората са приели, че светлината просто … “присъства” около нас, както и че когато пък не присъства, ние можем просто да си я … “пуснем”. За исконно основополагащата роля на естествената светлина изобщо и значението на ярката светлина, в нейния естествен спектър можете да прочетете тук. Но за да я допуснете до най-продължително обитаемите през деня от вас помещения в пропорции, състав и интензитет максимално близък до откритите пространства, е необходимо внимателно проектиране на местата, на които ще прекарвате най-голямата част от деня си.